Hervorming van het huwelijksvermogensrecht

 

Op 1 december 2017 keurde de ministerraad het wetsvoorstel voor de hervorming van het huwelijksvermogensrecht goed.


Hoewel het wetsvoorstel nog door het Parlement moet worden goedgekeurd, is het de ambitie om de hervorming op 1 september van kracht te laten gaan. Op deze manier zou de inwerkingtreding van het hervormde huwelijksvermogensrecht op dezelfde dag plaatsvinden als het reeds hervormde erfrecht.

 

Nieuwe anti-kraakwet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

De wet die kraken strafbaar stelt is vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal binnen 10 dagen van kracht gaan.

 

De eigenaar van een gekraakt pand kan er voortaan in eerste instantie voor kiezen om naar de Vrederechter te gaan om de uithuiszetting van de kraker te bevelen en dit binnen de 10 dagen.

 

Daarnaast kan er ook onmiddellijk strafklacht ingediend worden bij het Parket. In afwachting kan gevraagd worden aan de Procureur des Konings om een bevel tot uithuiszetting uit te vaardigen.

Nieuwe erfrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Op 1 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft.

Met die hervorming wordt het erfrecht geactualiseerd en aangepast aan de noden van de huidige samenleving.

Conform de bepaling i.v.m. de inwerkingtreding treedt de wet in werking op 1 september 2018, behoudens de (beperkte) overgangsbepalingen.

Feitelijk samenwonenden en Familierechtbank

Gehuwden of wettelijk samenwonenden kunnen bij het einde van hun relatie zowel voor een regeling voor de kinderen als voor een regeling over de gemeenschappelijke/onverdeelde goederen terecht bij de familierechtbank.

 

Feitelijke samenwonenden die hun relatie beëindigen kunnen hun verschillende vorderingen niet voor eenzelfde rechtbank brengen.

 

Om een regeling te bekomen over de kinderen zullen zij zich moeten wenden tot de familierechtbank; voor alle andere betwistingen is de burgerlijke rechtbank van de Rechtbank van Eerste Aanleg bevoegd.

 

Nalatenschappen

De wet van 6 juli 2017 (BS 24/07/2017) bepaalt dat de verklaring tot aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en verwerping van een nalatenschap voortaan moet worden gedaan door een verklaring die u aflegt bij de notaris, die deze opneemt in een authentieke akte.

De verklaring op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg wordt dus afgeschaft.

 

Krachtlijnen van het nieuwe erfrecht

 

Het nieuwe erfrecht is een feit. Althans zodra de wet er is. Deze hervorming is nodig, want ons erfrecht is meer dan 2 eeuwen oud en niet meer aangepast aan de huidige maatschappelijke realiteit. Dat lijdt vandaag soms tot pijnlijke  situaties.

Deze hervorming van het erfrecht is onderdeel van een grondige vernieuwing van ons Burgerlijk Wetboek dat dateert van 1804 en dat nog steeds ons leven als burgers van geboorte tot overlijden beheerst.

De hervorming – onder voorbehoud van de gepubliceerde definitieve tekst – kan samengevat worden in volgende krachtlijnen.

Testament - Gezondheid van geest

In een arrest van 16 juni 2016 van het Hof van Beroep van Gent (2014/AR/2456 en 2465, onuitg.) wordt nogmaals bevestigd dat het bewijs van ongezondheid van geest aan strenge vereisten onderworpen wordt. Het Hof benadrukt in dit arrest dat de ongezondheid van geest omstandig, met precisie en met uitsluiting van redelijke twijfel moet worden aangetoond. De vaststelling van (beginnende) dementie volstaat niet om een testament te vernietigen.

Retributie bij raadpleging 'Centraal Register Solvabiliteit' vanaf 1 april 2017

Wie een faillissementsdossier wil inzien of beheren via het 'Centraal Register Solvabiliteit', of er schuldvorderingen in wil neerleggen, betaalt daarvoor vanaf 1 april 2017 een retributie. De bedragen van de verschillende retributies staan in het KB van 27 maart 2017.

 

Het bedrag van de retributie (art. 5/6, § 1, faillissementswet) varieert naargelang de gebruiker van het register, de manier van neerlegging en het bedrag van het actief van de boedel.