Wettelijke bepalingen en tarieven

De vergoeding die aangerekend wordt voor de geleverde diensten bestaat uit erelonen voor de prestaties van de advocaat en een vergoeding voor de gemaakte kosten.

Het ereloon wordt in onderling overleg vastgelegd. Het kan bepaald worden aan de hand van een bedrag per uur, maar er kan ook gewerkt worden aan een percentage op de waarde van het geschil, rekening houdend met de moeilijkheidsgraad van het dossier, het eventuele spoedeisende karakter ervan en het bereikte resultaat.

Voor invorderingen van onbetaalde facturen maken we met u afspraken op maat.

Dossiergerelateerde kosten

 

Naast de erelonen zijn er kosten die aan uw dossier gelinkt zijn en die apart worden doorgerekend. Het gaat daarbij om uitgaven die door de advocaat zijn gedaan ten behoeve van uw zaak. Bijvoorbeeld:

·         het openen van uw dossier

·         briefwisseling, faxberichten, e-mails

·         dactylo procedurestukken (conclusies, dagvaardingen, verzoekschriften, …)

·         aangetekende zendingen

·         kopieën

·         kilometervergoeding

·         gerechtskosten zoals rolrechten

·         ...

Kosten voor derden

 

Soms wordt in de loop van het dossier beroep gedaan op een derde: gerechtsdeurwaarder, deskundige, buitenlandse advocaat, … Deze kosten worden rechtstreeks aan u gefactureerd en staan los van de dossierkosten en van de erelonen van uw raadsman.

Provisies en facturatie

 

Bij aanvang van uw zaak en tijdens de behandeling ervan, vragen wij u provisies als voorschot op de uiteindelijke afrekening.

 

De facturen van de advocaat zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bij wanbetaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 7% per jaar en een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag.

 

Kosten en erelonen kunnen in een aantal gevallen gedragen worden door uw rechtsbijstandsverzekering.

 

De exacte samenstelling van de gepresteerde uren wordt door de advocaat bijgehouden op time-sheets, die ten allen tijde door de cliënt kunnen geverifieerd worden.

Aansprakelijkheidsverzekering

 

De advocaten zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid. 

Deze verzekeringen werden afgesloten bij:

Voor BV DEWAEL & PARTNERS:

 • AIG Europe, polisnr. 3015464, voor een bedrag van € 2.500.000,00

Voor BV DEWAEL & PARTNERS LEUVEN:

 • AIG Europe, voor een bedrag van € 2.500.000,00

Voor elke zaak kan indien gewenst  een hogere verzekering worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie door de cliënt. Deze aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

 

Betwistingen

 

De overeenkomst tussen de advocaat en de client wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Leuven exclusief bevoegd.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Leuven exclusief bevoegd.

  Wettelijke informatie

   

  De advocaten oefenen hun beroep uit in persoonlijke naam, dan wel in een vennootschap:

   

  BV DEWAEL & PARTNERS

  KBO: 0477.321.459

   

  BV DEWAEL & PARTNERS LEUVEN

  KBO: 0473.235.086

   

  De facturatie gebeurt via de BV DEWAEL & PARTNERS met maatschappelijke zetel te 3400 Landen, Stationsstraat 108 A en via de BV DEWAEL & PARTNERS LEUVEN, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 108/1.


  De advocaten hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen, onder de titel van “advocaat”.

   

  De advocaten zijn onderworpen aan verschillende reglementen en een specifieke deontologie. Verdere informatie hieromtrent vindt u op www.balieleuven.be.

   

  De advocaten zijn lid van de balie te Leuven en/of Brussel, die op hun beurt lid zijn van de Orde van Vlaamse Balies (zie www.advocaat.be).

  Bescherming persoonsgegevens

   

  Het spreekt voor zich dat u als cliënt ons alle nuttige informatie bezorgt om de ons toevertrouwde zaak uit te voeren en ons toestemming geeft om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens , gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten  en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens  die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken, zodat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren.

  In het kader van de G.D.P.R. heeft u als cliënt het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan ons te richten.

  Wij verbinden ons er toe om binnen een termijn van een maand u van een gemotiveerd antwoord op uw verzoek te voorzien. Deze termijn kan afhankelijk van de complexiteit en van het verzoek (of de verzoeken) indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Het antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom wij als advocaat (niet) ingaan op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.

  Wij behouden ons het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

  Indien u van mening zou zijn dat wij ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zouden gehandeld hebben, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen zijn aan het (de) aan ons gerichte verzoek(en), kan u als cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

  Dat kan via de volgende contactgegevens:

  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

  +32 (0)2 274 48 00

  +32 (0)2 274 48 35

  commission(at)privacycommission.be