Artikels

Gebrekkige dakisolatie kan huurgeld kosten

Alle daken in het Vlaams Gewest moeten tegen 2020 voldoende geïsoleerd zijn (minstens 0.75 vierkante meter kelvin per watt). Vooral eigenaars en verhuurders wiens woning vóór 1 januari 2006 aangesloten werd op het elektriciteitsnet, moeten een tandje bijsteken. Als een inspecteur vanaf 2020 vaststelt dat een dak niet aan de minimumnormen voldoet, keert hij vijftien strafpunten uit. De burgemeester kan de woning of flat daarna ongeschikt verklaren, met verlies van huurgelden tot gevolg.

Verhuur professioneel onroerend goed met BTW

Voor de verhuur van professioneel gebruikte onroerende goederen kan er in de toekomst een optionele btw-heffing voorzien worden onder bepaalde voorwaarden.

 

Vanaf 1 oktober 2018 krijgt u de mogelijkheid om de onroerende verhuur aan professionelen aan btw te onderwerpen. Hierdoor zal de verhuurder de btw op de oprichting, de verbouwing of de renovatie van het betrokken professioneel onroerend goed in aftrek kunnen brengen.

Erfrecht in beweging

Op het vlak van het materiële erfrecht vervangen steeds meer rechtsstelsels de sterke reserve in natura door een voorbehouden deel in waarde. De reservataire erfgenaam (bv kind) kan niet langer de eigenlijke nalatenschapsgoederen opeisen, maar beschikt slechts over een schuldvordering.

Dit is vanaf 1 september 2018 het geval in het Belgische recht.

Vanaf die datum is ook in ons land een vaste reserve van ½ van toepassing i.p.v. de huidige reserve die varieert naar gelang het aantal kinderen.

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht

 

Op 1 december 2017 keurde de ministerraad het wetsvoorstel voor de hervorming van het huwelijksvermogensrecht goed.


Hoewel het wetsvoorstel nog door het Parlement moet worden goedgekeurd, is het de ambitie om de hervorming op 1 september van kracht te laten gaan. Op deze manier zou de inwerkingtreding van het hervormde huwelijksvermogensrecht op dezelfde dag plaatsvinden als het reeds hervormde erfrecht.

 

Nieuwe anti-kraakwet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

De wet die kraken strafbaar stelt is vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal binnen 10 dagen van kracht gaan.

 

De eigenaar van een gekraakt pand kan er voortaan in eerste instantie voor kiezen om naar de Vrederechter te gaan om de uithuiszetting van de kraker te bevelen en dit binnen de 10 dagen.

 

Daarnaast kan er ook onmiddellijk strafklacht ingediend worden bij het Parket. In afwachting kan gevraagd worden aan de Procureur des Konings om een bevel tot uithuiszetting uit te vaardigen.

Nieuwe erfrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Op 1 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft.

Met die hervorming wordt het erfrecht geactualiseerd en aangepast aan de noden van de huidige samenleving.

Conform de bepaling i.v.m. de inwerkingtreding treedt de wet in werking op 1 september 2018, behoudens de (beperkte) overgangsbepalingen.

Feitelijk samenwonenden en Familierechtbank

Gehuwden of wettelijk samenwonenden kunnen bij het einde van hun relatie zowel voor een regeling voor de kinderen als voor een regeling over de gemeenschappelijke/onverdeelde goederen terecht bij de familierechtbank.

 

Feitelijke samenwonenden die hun relatie beëindigen kunnen hun verschillende vorderingen niet voor eenzelfde rechtbank brengen.

 

Om een regeling te bekomen over de kinderen zullen zij zich moeten wenden tot de familierechtbank; voor alle andere betwistingen is de burgerlijke rechtbank van de Rechtbank van Eerste Aanleg bevoegd.

 

Nalatenschappen

De wet van 6 juli 2017 (BS 24/07/2017) bepaalt dat de verklaring tot aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en verwerping van een nalatenschap voortaan moet worden gedaan door een verklaring die u aflegt bij de notaris, die deze opneemt in een authentieke akte.

De verklaring op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg wordt dus afgeschaft.